- اساس قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک های توده سنگی بر.

طراحی آرمور موج. شکن. های توده سنگی بر. اساس قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک ... شکن حاصل گردد در تحقیق حاضر، بعد از بررسي موارد مختلف عدم قطعیت ..... شکن. ها. در پهنه. های دريايي. نتیجه. تأثیرات. متقاب. ل. اتفاقي بودن بار خارجي و عدم. قطعیت.

دریافت قیمت

بیمارستان اروند اهواز - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

سنگ شکنی خارج بدنی به وسیله امواجضربهای، یک نوع روش درمانی موفق و با عوارض ... در یک بررسی پنج ساله که بر روی ۸۹۳۱ بیمار در این مرکز انجام گردید نتایج به دست آمده ... نتایج این تحقیق نشان میدهد که درصد موفقیت این روش درمانی در خوزستان در حد .... شیوع آنومالی های مادرزادی دستگاه ادراری تناسلی خارجی نوزادان · CONGENITAL...

دریافت قیمت

کلیاتی در مورد مس - سنگ شکن|سنگ شکن دست دوم |دستگاه.

با بررسی و مطالعه عوامل این پدیده، پژوهشگران به عملکرد بعضی از باکتری های موجود در ... در تحقیقات بعدی انواع این باکتری ها شناسایی شد که هرکدام در شرایط .... در زمینه تکنولوژی بیولیچینگ، شرکت Mintek آفریقای جنوبی به عنوان مشاور خارجی و...

دریافت قیمت

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﺑﺘﻦ

ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﮔﺮد ﮔﻮﺷﻪ و ﺗﻴﺰ ﮔﻮﺷﻪ ... ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﺧﺎرﺟﻲ ... در ﻳﻚ ﺳﺮي از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺘﻦ.

دریافت قیمت

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﺑﺘﻦ

ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﮔﺮد ﮔﻮﺷﻪ و ﺗﻴﺰ ﮔﻮﺷﻪ ... ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﺧﺎرﺟﻲ ... در ﻳﻚ ﺳﺮي از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺘﻦ.

دریافت قیمت

ﻫﺎي ﻓﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزوي ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺷﮑﻦ ﻫﺎي ﺳﻨﮓ ﻫﺰﯾﻨﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ -.

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﻨﮓ. ﺷﮑﻨﯽ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺪﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. اي و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﻨﮓ. ﺷﮑﻦ. ﻫﺎي ﻓﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزوي ... ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻄﺎي ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه. ﻫﺎ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷ.

دریافت قیمت

بررسي نتايج درمان سنگ حالب به روش سنگ شكني.

روش سنگ شکني داخل حالب Trans Ureteral Lithotripsy)TUL )روشي جديد در ايران محسوب شده و در چند سال اخير مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از اين تحقيق بررسي...

دریافت قیمت

بررسی تاثیر کپسول تهیه شده از لایه داخلی سنگدان مرغ در درمان.

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﭙﺴﻮل ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻻﻳﻪ داﺧﻠﻲ ﺳﻨﮕﺪان ﻣﺮغ در درﻣﺎن ﺳﻨﮓ ﻫﺎي. ادراري. ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺎﻛﻲ ... اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻛﭙﺴﻮل ﺳﻨﮕﺪان و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، ﭼـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻣﺘﻮﺳـﻂ زﻣـﺎن. ﺷﺮوع ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﺎ ... ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻠﻲ و ﺧـﺎرﺟﻲ ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﺤـﺪودي در. ﻣﻮرد اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ... ﺟﺮاﺣﻲ، ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ و ...) ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ.

دریافت قیمت

سنگ شکن های طبیعی کلیه و صفرا/ سنگهای مزاحم بدن را تار و مار.

10 دسامبر 2016 ... تحقیقات نشان میدهد نوعی گیاه قادر است سنگ کلیه و کیسه صفرا را در عرض چند روز از بین ببرد.

دریافت قیمت

نصب و راه اندازی - ممتاز سنگ شکن

27 مه 2017 ... شرکت ممتاز سنگ شکن با بکارگیری متخصصین توانمند و با استفاده از ... اولیه ازمحل نصب ماشین آلات و خط تولید و بررسی شرایط و وضعیت موجود...

دریافت قیمت

سنگ شکن برون اندامی - دانشگاه علوم پزشکی خراسان.

اين بخش در سال 1387 به عنوان تنها مرکز سنگ شکن استان فعاليت خود را در ساختمان مجزا همراه با جديدترين و پيشرفته ترين تجهیزات آغازکرد. که شامل سيستم هاي...

دریافت قیمت

بررسي وتعيين ميزان موفقيت وعوارض TUL (سنگ شکن درون.

بررسي وتعيين ميزان موفقيت وعوارض TUL (سنگ شکن درون اندامي از طريق حالب ) ، درازبين بردن سنگ حالب ... محل نگهداري گزارش, معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه ..... فهرست منابع و مراجع علمي خارجي, منابع و ماخذ: # عنوان منبع و ماخذ 1 1-Smith S., FA...

دریافت قیمت
 • بـررسی موفـقیت سنگ شـکن بـرون اندامی (ESWL) در.

  هدف: بررسی موفقیت سنگ شکنی برون اندامی (ESWL) در بیماران مراجعه کننده به مراکز سنگ شکنی در مشهد. مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی تحلیلی با روش نمونه...

  دریافت قیمت
 • سنگ های ادراری - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  بیماری های کلیه سنگ های ادراری دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشكي مشهد ، ايران. ... جايزه تحول و تعالي دانشگاه, آزمایشگاه جامع تحقیقات, آموزش به بيمار, آموزش مداوم, آموزش مجازي .... 2- اخسام خارجي ... بررسي و يافته هاي تشخيصي: ... سنگ هاي بزرگتر را با استفاده از سنگ شكن يا جراحي خارج مي كنند.

  دریافت قیمت
  Top